CAMELOT će stvoriti i unaprijediti instrumente za sudjelovanje građana u javnim odlukama.

Glavni alati za djelovanje bit će:

Lokalne aktivnosti: Glavni cilj bit će građani, zajedno s kreatorima politike koji su ključni akteri u postizanju inkluzivnog upravljanja i aktivnog građanstva. Svaki partner, osim ALDA-e, provodit će participativne lokalne aktivnosti. Građani će biti uključeni u raspravu o barem jednoj od obrađenih tema, a sve se odnose na europske fondove i kako njima upravljati, od općeg opisa načina na koji se sredstva dobivaju i koriste do rješavanja konkretnih programa. Događaji će postati prilika da svaki grad kroz seminare i radionice dopre do svojih građana. Aktivan dijalog između kreatora politike i građana bit će ključna točka svih lokalnih aktivnosti, uključivanjem u proces donošenja odluka i unapređenjem izravne demokracije.

Međunarodni događaji: Održat će se devet međunarodnih događanja s ciljem dijeljenja znanja koje je svaki metropolitanski grad razvio kroz vlastita iskustva. Obrađene teme za svaki događaj su:

  • Porto – Metropolitanska područja i ITI – Integrirana teritorijalna ulaganja
  • Milano – Upravljanje europskim fondovima i mogućnosti za gradska područja u novom VFO-u 2021. – 2027. – Rasprava o budućnosti Europe
  • Stuttgart – Europski instrumenti u pogledu razvoja metropolitanske dimenzije
  • Zagreb – ITI instrument za urbanu aglomeraciju
  • Bari – Uloga kulture u europskim odnosima
  • Gdanjsk – Pametna metropola
  • Barcelona – Kapitalizacija ESIF projekata uključivanja urbanih i gradskih vlada i građana
  • Craiova – demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Sve ove teme vezane su za temeljne djelatnosti metropolitanskih područja, a imaju i izravan utjecaj na život građana. Završna konferencija zatvorit će rezultate projekta i predložiti nastavak za jačanje, povećanje i proširenje mreže metropolitanskih gradova.