Lider projektu

Città Metropolitana Di Milano

Metropolia Mediolan

Metropolia Mediolan jest lokalną władzą publiczną powołaną na mocy włoskiej ustawy 56/2014, która zastąpiła dotychczasową instytucję „Prowincja Mediolan” od 1 stycznia 2015 r. Zarządza ona największym obszarem miejskim we Włoszech, obejmując miasto Mediolan
i 133 gminy reprezentujące obszar funkcjonalny liczący ponad 3 miliony ludzi. Metropolia Mediolan realizuje i koordynuje działania w zakresie planowania strategicznego, zrównoważonej mobilności i miejskiego transportu publicznego, w tym kwestii ekologicznych, rozwoju terytorialnego, agendy cyfrowej oraz polityki i programowania europejskiego, wdraża eksperymentalne i innowacyjne projekty pilotażowe za pośrednictwem swojej Jednostki ds. Polityki Europejskiej i Programowania, aby promować udział terytorium i obywateli
w europejskich programach i projektach. Metropolia Mediolan wspiera aktywne uczestnictwo obywateli w życiu demokratycznym oraz w procesach decyzyjnych, gromadząc obywateli
i decydentów w celu opracowywania włączających i partycypacyjnych polityk na rzecz rozwoju lokalnego.

Partnerzy

Area Metropolitana do Porto

Obszar Metropolitalny Porto

Obszar Metropolitalny Porto to organ międzygminny, który składa się z 17 gmin i  odgrywa fundamentalną rolę w zachęcaniu ich do współpracy między sobą, ale także instytucji będących katalizatorami poszerzonych sieci instytucjonalnych. Jego zadania, a mianowicie aktywny udział w określaniu polityki planowania, zarządzania strategią rozwoju gospodarczego oraz planowaniu społecznym i środowiskowym określone są przez prawo.
W oparciu o te same umiejętności Obszar Metropolitalny Porto przyjął rolę Instytucji Pośredniczącej Północnego Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Terytorialnego 2007-2013; Strategii Rozwoju Terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Porto 2020. Obszar Metropolitalny Porto stworzył kilka sieci, w których zainteresowane strony są zapraszane do udziału I wymiany poglądów oraz potrzeb między sobą; Rady Strategicznej ds. Rozwoju; Metropolitalnej Rady Planowania Strategicznego Obszaru Metropolitalnego Porto 2020; Sieci tematycznych- składających się z radnych odpowiedzialnych za różne portfolio w kilku obszarach.

Verband Region Stuttgart

Region Verband Stuttgart

Region Verband Stuttgart jest jednostką polityczną regionu Stuttgartu, obejmującą miasto Stuttgart oraz pięć sąsiednich dzielnic, liczy ona 2,8 miliona mieszkańców i składa się ze 179 gmin. Region Verband Stuttgart powstał w 1994 roku na podstawie ustawodawstwa przyjętego przez kraj związkowy Badenia-Wirtembergia i jako pierwszy w Niemczech posiada własne bezpośrednio wybierane zgromadzenie parlamentarne, umożliwiające szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w kwestiach regionalnych. Obowiązkowe zadania powierzone Regionowi Verband Stuttgart przez prawo obejmują kluczowe kwestie, takie jak planowanie regionalne, lokalny transport publiczny, planowanie transportu lokalnego, planowanie krajobrazu, rozwój biznesu i turystyki oraz niektóre aspekty gospodarki odpadami. W ramach wolontariatu Region może zaangażować się w m.in. sport i kulturę. Region Verband Stuttgart odgrywa aktywną rolę w niemieckich i europejskich sieciach w konkursach i projektach.

Area metropolitana de Barcelona

Obszar Metropolitalny Barcelony

Obszar Metropolitalny Barcelony jest administracją publiczną obszaru metropolitalnego Barcelony o powierzchni 636 km 2 i 36 gmin o populacji 3,2 miliona. Jest to największa aglomeracja metropolitalna w zachodniej części Morza Śródziemnego, generująca ponad połowę PKB regionu Katalonii. Obszar Metropolitalny Barcelony posiada kompetencje
w zakresie spójności społecznej i gospodarczej, planowania przestrzennego
i urbanistycznego, mobilności, transportu, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę, ochrony środowiska, mieszkalnictwa socjalnego i infrastruktury na obszarze metropolitalnym. Obszar Metropolitalny Barcelony oferuje usługi publiczne obywatelom i podmiotom oraz organizacjom prywatnym, wśród których znajdują się zarządzanie przestrzeniami publicznymi, takimi jak plaże i parki, budowa mieszkań socjalnych, sieć centrów szczątkowych, autobusy, metro, taksówki.

Area metropolitana de Barcelona

ALDA

ALDA jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa zajmującym się promowaniem dobrego zarządzania i uczestnictwa obywateli, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Zachęca do współpracy między obywatelami, władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Została założona w 1999 roku w celu koordynowania i wspierania powstałej w latach 90. sieci LOKALNYCH AGENCJI DEMOKRACJI (projekt RE). ALDA jest organizacją zrzeszającą Lokalne Agencje Demokratyczne, które są samowystarczalnymi
i lokalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi, działającymi jako promotorzy dobrych rządów. ALDA jest organizacją członkowską zrzeszającą ponad 350 członków (m.in. władze lokalne, stowarzyszenia władz lokalnych, dyrektorów ds. bezpieczeństwa) z ponad 40 krajów Europy i jej sąsiedztwa, koncentruje się na różnych tematach: integracja europejska, decentralizacja, inicjatywy obywatelskie, prawa człowieka i zrównoważony rozwój, zgodnie z priorytetami obszarów interwencji. Ponadto ALDA realizuje projekty na poziomie lokalnym i wspiera lokalnych interesariuszy poprzez udzielanie wsparcia http://www.alda-europe.eu/newSite/.

Area metropolitana de Barcelona

Zagrzeb

Zgodnie z Konstytucją Zagrzeb jako stolica Chorwacji ma szczególny status, w związku
z tym zajmuje się samorządnymi sprawami publicznymi zarówno miasta, jak i powiatu. Jest to także siedziba okręgu zagrzebskiego, który otacza Zagrzeb. Organami administracji miejskiej są Zgromadzenie Miasta Zagrzebia, jako organ przedstawicielski oraz burmistrz Zagrzebia, który jest kierownikiem wykonawczym miasta. Urzędy, instytucje i służby administracji miejskiej zostały powołane do wykonywania czynności w sferze samorządowej oraz czynności powierzonych przez administrację państwową. Zagrzeb jest zdecydowanie największym miastem w Chorwacji pod względem powierzchni i liczby ludności. Oficjalny spis z 2011 r. liczył 792 325 mieszkańców, chociaż ze względu na znaczny napływ imigrantów liczba osób zamieszkujących miasto jest znacznie wyższa. Populacja aglomeracji miejskiej Zagrzebia wynosi około 1,1 miliona, czyli około jednej czwartej całkowitej populacji Chorwacji.

Area metropolitana de Barcelona

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie zrzeszające 59 gmin położonych na terenie województwa pomorskiego, liczących 1,6 mln mieszkańców. Praca stowarzyszenia zorganizowana jest wokół realizacji konkretnych strategii (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Strategia 2030) oraz projektów w obszarach rozwoju społecznego (integracja i imigracja), kultury, rozwoju gospodarczego, czystej energii, środowiska, transportu i mobilności, rewitalizacji miast, wspólnych zakupy towarów i usług
i planowania przestrzennego. Kluczowym elementem naszej współpracy jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w projektach realizowanych przez samorządy i ich jednostki. Od lutego 2014 roku Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Area metropolitana de Barcelona

Metropolitalne Miasto Bari

Metropolitalne Miasto Bari to jednostka terytorialna o dużym obszarze ustanowiona włoską ustawą nr 56/2014, która obejmuje miasto Bari i inne 40 gmin. Posiada autonomię regulacyjną, administracyjną i finansową zgodnie z zasadami zapisanymi w Konstytucji, Ustawie i Statucie. Reprezentuje społeczność lokalną i jej interesy, promując rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy terytorium, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej, realizując między innymi cel stawiania swojej społeczności na najwyższym poziomie. Wśród podstawowych funkcji, jakie ustawa nr 56/2014 przypisuje miastom metropolitalnym, znajduje się „opieka nad relacjami instytucjonalnymi dotyczącymi ich poziomu, w tym z miastami europejskimi i obszarami metropolitalnymi”. Metropolita Bari, już w art. 6 swojego statutu, uważa za istotne zadanie przyczynianie się do procesu integracji europejskiej, wspieranie i promowanie stosunków współpracy i współpracy z innymi miastami metropolitalnymi Unii Europejskiej, a także wzmacnianie, kulturowe i gospodarcze więzi z ich obywatelami. Ma ono, zatem na celu rozwijanie poczucia aktywnego obywatelstwa, począwszy od poziomu miast metropolitalnych do poziomu europejskiego, aby zachęcić obywateli do udziału w procesie podejmowania decyzji, zwiększając świadomość konsekwencji polityk UE dla życia codziennego. Metropolitalne Miasto Bari realizuje projekty promujące udział swojego terytorium i obywateli w programach UE, dzieląc się doświadczeniami i praktykami demokracji uczestnicząc z partnerami, współdziałając z obywatelami europejskimi w celu poprawy systemów zarządzania miastami metropolitalnymi.

Area metropolitana de Barcelona

Krajowa

Krajowa znajduje się w południowo-zachodniej Rumunii. Jest miastem mieszkalnym powiatu Dolj i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym regionu rozwoju południowo-zachodniego Oltenii. Krajowa jest objęta paneuropejskim korytarzem IV. Miasto Krajowa, wraz z pozostałymi 24 jednostkami administracyjnymi w swoich obszarach oddziaływania, stworzyło międzygminną strukturę rozwoju zwaną Obszarem Metropolitalnym Miasta Krajowa. Obszar Metropolitalny Krajowej łączy 54% całej populacji okręgu Dolj. Celami Obszaru Metropolitalnego Krajowej są:

  • konfigurowanie metropolitalnego bieguna rozwoju o znaczeniu krajowym i transgranicznym;
  • przyciąganie coraz większej liczby prywatnych inwestycji z myślą o zrównoważonym rozwoju obszaru metropolitalnego i jego jednostek terytorialno-administracyjnych.
  • partnerski dostęp do różnych krajowych i międzynarodowych źródeł finansowania, w przypadku, gdy lokalna administracja publiczna i stowarzyszenia między nimi są uprawnione, jako wnioskodawcy.