Każdy z partnerów będzie brał udział w międzynarodowych spotkaniach, a także będzie gospodarzem lokalnych działań w ramach projektu. We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyć będą obywatele, w tym przede wszystkim ludzie młodzi, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia branżowe, decydenci i urzędnicy publiczni, którzy omówią kwestie związane z projektem i stworzą proaktywny udział obywatelski w podejmowaniu decyzji. Te lokalne działania będą okazją do dyskusji na temat możliwości dalszego aktywnego zaangażowania obywateli w ich metropoliach.

#1 Międzynarodowe Spotkanie
Zarządzanie funduszami europejskimi i możliwości dla obszarów metropolitalnych w nowych WRF 2021 – 2027 – Debata o przyszłości Europy

Lokalizacja: Mediolan
Data: 3.4.5 Listopad 2021
Opis: Wydarzenie skupi się na tym, jaka byłaby najlepsza metoda zarządzania funduszami europejskimi w obszarach metropolitalnych. Debata będzie skoncentrowana na tym, jak można wykorzystać fundusze europejskie, a zwłaszcza na tym, jak ważne mogą one być dla poprawy życia obywateli.

Report 

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

#2 Międzynarodowe Spotkanie
Kapitalizacja projektów EFSI władz miejskich i metropolitalnych oraz zaangażowanie obywateli

Lokalizacja: Barcelona
Data: 28 Marsz 2022
Opis: Obszar Metropolitalny Barcelony zorganizuje seminarium na temat kapitalizacji projektów EFSI na terytoriach miejskich i metropolitalnych w celu prezentacji programów oraz promowania i zwiększania udziału obywateli w tych projektach. Oprócz lokalnych interesariuszy i partnerów projektu Camelot zaprosimy Komisję Europejską, instytucję zarządzającą PO EFRR dla Katalonii. Będziemy dążyć do stworzenia powiązania między tym działaniem z lokalną grupą działania projektu RiConnect URBACT (partnerem jest rząd metropolitalny Porto).

https://www.alda-europe.eu/library/cohesion-policy-citizens-participation/

 Report

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

#3 Międzynarodowe Spotkanie
Instrument ZIT dla Aglomeracji Miejskiej

Lokalizacja: Zagrzeb
Data: 19/20 Maja 2022
Opis: Miasto Zagrzeb zorganizuje i będzie gospodarzem międzynarodowej imprezy związanej z instrumentami terytorialnymi UE, mającymi na celu wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych, ponieważ Miasto Zagrzeb pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla instrumentu ZIT dla aglomeracji miejskiej Zagrzebia. Celem wydarzenia jest uświadomienie znaczenia mechanizmu ZIT dla rozwoju obszarów metropolitalnych oraz zainicjowanie debaty nad projektem o kluczowym znaczeniu.

 Agenda

#4 Międzynarodowe Wydarzenie
Obszary Metropolitalne i ZIT –Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lokalizacja: Porto
Data: 7-8 Czerwiec 2022
Opis: Obszar metropolitalny Porto zorganizuje i będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji „Obszary Metropolitalne i ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”. Politycy, władze metropolitalne, instytucje publiczne, interesariusze, podmioty lokalne i obywatele będą debatować i prezentować dobre praktyki. W wydarzeniu wezmą udział zarówno uczestnicy z zagranicy, jak i lokalni. Dyskusja będzie dotyczyła w szczególności Obszarów Metropolitalnych i ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) i mamy nadzieję, że na zakończenie wydarzenia uczestnicy zdobędą lub pogłębią swoją wiedzę na ten temat.

Agenda Pordo
July

#5 Międzynarodowe Wydarzenie
Dni Solidarności Klimatycznej

Lokalizacja: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew
Data: 4-5 Lipca 2022
Opis: Dni Solidarności Klimatycznej będą zawierać liczne wydarzenia związane z ochroną klimatu

  1.   Spotkania, warsztaty, seminaria, konferencje
  2.   Dyskusja skoncentruje się na zrównoważonym rozwoju, neutralnym dla klimatu – aktualnych wyzwaniach, dobrych praktykach i planowanych działaniach.

Agenda

Event Gdansk

#6 Międzynarodowe Wydarzenie
Rola kultury w stosunkach europejskich

Lokalizacja: Bari
Data: Wrzesień 2022
Opis: W obecnym globalnym kontekście europejski model kulturowy, na który składają się różnorodne kultury, które go kształtują, jest często uważany za punkt odniesienia. Metropolia Bari zamierza uruchomić forum i stworzyć platformę do dyskusji skupiającej się na następujących zagadnieniach: dziedzictwo kulturowe i europejskie stosunki kulturalne. Zaangażowane w nie będą główne instytucje i eksperci zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, a także uczelnie, praktycy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

#7 Międzynarodowe Wydarzenie
Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Lokalizacja: Krajowa
Data: Październik 2022
Opis: Gmina Krajowa będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” poprzez lokalne grupy aktywności, gdzie decydenci, instytucje publiczne oraz obywatele będą dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami dotyczącymi decyzji władz lokalnych.

CRAIOVA

#8 Międzynarodowe Wydarzenie
Instrumenty europejskie dotyczące rozwoju wymiaru metropolitalnego

Lokalizacja: Stuttgart
Data: Grudzień 2022
Opis: Ze względu na urbanizację miasta nadal rozprzestrzeniają się i wchodzą w interakcje z otaczającymi je obszarami. Przyszłość Europy w dużym stopniu zależy od zrównoważonego rozwoju tych funkcjonalnych obszarów miejskich. Dlatego chcielibyśmy skupić się na instrumentach europejskich, które wspierają wymiar europejskich regionów metropolitalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na rewizję agendy terytorialnej UE i opracowanie nowej Karty Lipskiej podczas niemieckiej prezydencji Rady UE.

Stuttgart